Bosnalı Göçmenlerin 1901'de Ankara'da İskan Edildikleri Yerler » Boşnak HaberBoşnak Haber

4 Aralık 2023 - 21:32

Bosnalı Göçmenlerin 1901’de Ankara’da İskan Edildikleri Yerler

Bosnalı Göçmenlerin 1901’de Ankara’da İskan Edildikleri Yerler
Son Güncelleme :

11 Şubat 2018 - 11:08

Zeynep Işıl Hamziç  Boşnak Medya

[Bosna’dan gelen ve Ankara’da iskân edilen Müslüman göçmenlerin, geldikleri ve iskân edildikleri bölgeleri, sayılarını, iskân edildikleri bölgelerin eski ve yeni adları ile kendileri için inşâ olunan
yerlerin planlarını gösteren cetvel, liste, kroki ve haritanın takdim edildiğine dair Muhâcirîn İskân Heyeti Reisi Ali Sâib Paşa’,nın arîzası.] 3 R. 1319 (19 Temmuz 1901)

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Cenâb-ı Mülûkâne Başkitâbet-i Celîlesi’ne Atûfetlü efendim hazretleri,

Sâye-i âtıfet-vâye-i cenâb-ı veliyy-i ni‘met-i bî-minnet-i hazret-i a‘zamîde nefs-i
Ankara ile Haymana ve Zir ve Sivrihisâr kazâları dâhilinde der-dest-i inşâ bulunan
Bosna muhâcirleri hânelerinin mevâki‘-ı mezbûreye azîmetle teftîşâtı hakkındaki
ma‘rûzât-ı ubeydânemin mütemmimi olarak bu kerre müfredâtıyla tafsîlât-ı lâzimeyi
mübeyyin tanzîm olunan cedvel ve eşkâl ve harîtanın hâk-i pây-ı mekârim-ihtivâ-yı
hazret-i Hilâfet-penâhîye takdîmi ve melfûf mütekaddem pusula-i âcizîde muharrer
esâmî-i cedîde, manzûr-ı âlî-i cenâb-ı Hilâfet-penâhî ve makrûn-ı müsâ‘ade-i seniyye-i
hazret-i pâdişâhî buyurulduğu takdîrde Ankara merkezi, Haymana ve Zir kazâları
dâhilindeki mevâki‘-i iskâniyyenin ol vechile tevsîminin istîzânı ma‘razında takdîm-i
arîzaya ictisâr kılındı. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir.

Fî 3 Rebî‘ü’l-âhir sene [l]3l9
ve Fî 6 Temmuz sene [l]3l7Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârî’den ve Teftîş-i Askerî Komisyon-ı Âlîsi
A‘zâsından İskân-ı Muhâcirîn Hey’eti Re’îsi Ferîk
BOSNA – HERSEK ‹LE ‹LG‹L‹ ARfi‹V BELGELER‹
Bende Hasan Sa‘di ibn Ali Sâ’ib*
* *
Sâye-i ihsân-vâye-i hazret-i Hilâfet-penâhîde Ankara vilâyet-i şâhânesi dâhilinde
Bosna muhâcirîn-i İslâmiyyesine mahsûs inşâ olunan hânelerin bulunduğu mevaki‘[in] esâmîsî.
Esâmî-i Cedîde: Esâmî-i Atîka:

1- Feyz-i Hamîdî Ankara şehrinin şarkında inşâ olunan
2- Selîmiye Haymana merkezinde
3- Burhâniye Ördek Gölü
4- Kâdiriye Kesik Kavak
5- Süleymâniye Yayla Koyak
6- Hamîdâbâd Çingirli Barutlu
7- Ahmediye Hoşılar Öreni
8- Bâyezid Karapunar
9- Tevfîkiye Üçpınarlar
10- Fâtih Tatarhamzalı
11- Lütf-i Hamîdî İnceğiz ma‘a Çemen
l2- Zıll-ı Hamîdî Afşar
l3- Halîmiye Hacıuzun
l4- İhsâniye Dutluca
l5- Ertuğrul Kapaklı
l6- Mes‘ûdiye Surtak

Yekün:833  Haymana merkeze gelenler

Ördek Gölü :50

Kesikkavak :87

Yayla Koyak 35 

Çingirli Barutlu: 87

Hoşılar Öreni:35

 Karapınar :70 

 Üçpınarlar :70 

Tatar Hamzalı——

Humalan :70

İnceğiz Çemen 70

Afşar 84

Hacı Uzun 100

Dutluca 50

Kapaklı 15

Surtak 80

Sivrihisar Kazası:

Hamidü’l-âsâr
(Sivrihisar) 150

Mahmûdiye
(Güğüm) 55

Orhâniye
(Pelek) 100

Osmâniye
(Başpınar) 70

Mecîdiye
(Yayla) 150

Hüdâvendigâr
(Kuşçağız) 70

Nâhiye 105

Sâye-i ihsân-vâye-i cenâb-ı Hilâfet-penâhîlerinde Ankara vilâyet-i şâhâneleri
dâhilinde ber-mantûk-ı emr ü fermân-ı hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkâne matlûb-ı me‘âlî-
mashûb-ı cenâb-ı tâc-dârîleri vechile Bosna muhâcirîn-i İslâmiyyesi kulları içün
müceddiden inşâ olunmakda olan hânelerin eşkâl ve eb‘âd ve harita üzerindeki
mevzi‘leriyle bu def‘a ki devr u teftîş-i çâkerîde re’yü’l-ayn meşhûd-ı ubeydânem olan

hâl-i hâzır inşa‘âtının derecesini mübeyyin tertîb kılınan cedvel manzûr-ı veliyy-i
ni‘met bî-minnet-i â‘zamîleri buyurulmak üzre takdîmine ictisâr kılındığı ma‘rûzdur,
fermân.

Fî 6 Rebi‘ü’l-ahîr sene [1]319 ve Fî 3 Temmuz sene [1]317Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârî’den ve
Teftîş-i Askerî Komisyonu
A‘zâsından İskân-ı Muhâcirîn Hey’eti Re’îsi
Ferîk
Kulları
Hasan Sa‘di ibn Ali Sâ’ib

Kaynak:Devlet Arşivleri

 

YORUM YAP