Rizeli Boşnaklar » Boşnak HaberBoşnak Haber

8 Aralık 2023 - 08:54

Rizeli Boşnaklar

Rizeli Boşnaklar
Son Güncelleme :

23 Mart 2023 - 21:06

RİZELİ BOŞNAKLAR

*

Rizeli Boşnaklar
 
Boşnakoğlu -Çayeli
Boşnakoğlu ailesi Rize Çayeli ilçesinde bulunan saygın ailelerden biridir. Boşnakoğlu sülalesi, Boşnakoğlu soyadını taşıyan kişi sayısının toplamı tam olarak bilinmemektedir.
Fotoğraf açıklaması yok.
 
 
Bir şunu diyen bir yazı 'Rize Kasarcılar mahalle (Çaykent bağ) Merkez- Rize 1876s Salarxa Atyanoz [ Yunanca ] Boşnak yerleşimi Koord: 40° 58' 12" D, 40° 32' 22"' görseli olabilir

Rize’deki Boşnaklar
Trabzon’un fethiyle birlikte, Trabzon ve çevresindeki topraklar, Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra, Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında, Osmanlı topraklarından pek çok aile, bu bölgeye yerleştirilmiştir. Bu aileler içerisinde, geldikleri yeri sülale ismi olarak kullananların varlığı, Rize’de tesbit edebildiğimiz sülale isimlerinden bazılarının kökeni hakkında bilgi sahibi olmamızı mümkün kılmaktadır.
Buna göre, kayıtlarda Arnabudoğlu,Arnabudoğulları, Boşnakoğlu ve Boşnakoğulları olarak geçen ailelerin, Balkanlardan Trabzon’a gönderilen Arnavut ve Boşnaklardan olduklarını söyleyebiliriz
Rizeli Boşnakların yerleştiği köy kasarcılar köyü,Soyadları canbaz olanlar istanbul Kasımpaşa’da Taksim feridiyeye çıkarken çoğunluğu esnaflık yapmaktadır.bazıları Tekirdağ Yeniçiftlik’de yazlık sahibidirler.
 
-Osmanlı idaresi altına girdiğinde Trabzon’a bağlı bir kadılık merkezi olan Rize bu sıralarda küçük bir kale-şehir özelliği gösteriyordu. XV. yüzyılın son çeyreğinde kalede Atmaca adlı bir serasker ve emrinde Kalkandelen, Bosna, Kosova, Siroz, Üsküp gibi farklı yerlere mensup otuz dört muhafız görev yapıyordu. Bunlar arasında daha sonra Rize seraskeri olan Mustafa Bey oğlu Veysi gibi Rumeli’den sürgün olarak gelen Arnavutlar da bulunuyordu
 
-Rize’nin nüfus yapısıyla ilgili ilk bilgiler 891 (1486) yılından başlar. Buna göre şehir halkının tamamı hıristiyanlardan oluşuyordu. Müslüman olarak sadece kale muhafızları bulunuyordu.Osmanlı idaresi altına girdiğinde Trabzon’a bağlı bir kadılık merkezi olan Rize bu sıralarda küçük bir kale-şehir özelliği gösteriyordu. XV. yüzyılın son çeyreğinde kalede Atmaca adlı bir serasker ve emrinde Kalkandelen, Bosna, Kosova, Siroz, Üsküp gibi farklı yerlere mensup otuz dört muhafız görev yapıyordu. Bunlar arasında daha sonra Rize seraskeri olan Mustafa Bey oğlu Veysi gibi Rumeli’den sürgün olarak gelen Arnavutlar da bulunuyordu
 
-Günümüzde Rize Kalkandere Hüseyinhoca köyünde 16 farklı akraba yaşamıştır. Günümüzde bu akrabalardan ikisinin izleri köyden tamamen silinmiş olup, bunların isim ve kalıntılarına rastlamak mümkündür. Bu 16 akrabanın dışında, bir kısmı sınır köylerdeki akrabalardan olmak üzere bazi ailelerin daha köyümüz sınırları dahilinde arazileri vardır. Bunlardan Boşnaklar ile ilgili ise şu bilgiler vardır :
 
Osmanlı Devleti’nde bir bölge fethedildiği zaman o yerin yerli insanlarından muhtelif yerlere sürgünler yapılır, dışarıdan da sürgün yoluyla getirilen başka insanlar yerli halktan boşaltılan yerlere yerleştirilirdi. Bu arada fethedilen yerin halkı müslümanlardan oluşmuyorsa oraya Türk ve müslümanların yerleşip artmaları için, ülkenin müslüman nüfusundan insanlar gönderilir, onlara yeni fethedilen yerlerden tımar (belli bir bölgenin vergisini toplayıp alma hakkı) verilirdi. Böylece o civarın müslümanlaşması temin edildiği gibi, müslüman olmayan unsurların da, bu müslümanların sahip olduğu güzel ahlaktan etkilenerek gönüllü olarak islam dinini seçmeleri temin edilirdi.
Bölgemizin fethedilmesinden sonra Trabzon ve Rize civarından Rumeli’ye sürgünler yapılmış, Balkanlar’dan sürgün yoluyla getirilmiş Boşnak ve Arnavut vatandaşlarımız da bölgemize yerleştirilmişti. Bu esnada bir grup Boşnak da Akçaabat, Vakfıkebir, Kalkandere köylerine yerleştirildi. Bugün köyümüzde yaşayan Boşnaklar o dönem bölgeye gelenlerin torunlarıdır. Nitekim kendileri tarafından anlatılan “Köyün en eski akrabasıyız, köyde yerleştiğimiz yer beyaz yağlı taşlarla kaplıdır. Bu taşlar, tarlalardaki mahsulü artırdığı için burayı tercih ettik. Bu civara 3 kardeş olarak geldik, Birisi Sivane köyüne, birisi Silyan köyüne, diğeri de Çayeli’ye yerleşti” şeklindeki iddiaları bir gerçeğin ifadesidir. Boşnaklardan köyümüzde adı tespit edilen ilk kişiler Durmuş ile Mustafa’dır. Mustafa’nın Molla Yusuf ve Kasım adlarında iki oğlu olmuş, bugün köyümüzde bulunan Boşnakların tamamı bu iki kardeşten artmıştır. Halen Yukarı Silyan (Çayırlı) köyünde yaşayan Boşnaklar 1934 yılında çıkan soyadı kanunu ile Yavuz, Çayeli ilçesindekilerin büyük kısmı Bostancı, köyümüzde yaşayanlar da Erdemir soyadını almışlardır.
Ayrıca gerek Rize Şeriye sicillerinin çeşitli yerlerinde, gerekse Osmanlı Arşivi’nde bulunan bazı kayıtlarda, Rize’nin muhtelif yerlerinde yaşayan Boşnakoğlu-Boşnakzade lakaplı ailelerin varlığı da görülmektedir. İkizdere’nin Başköy’ünde de Boşnakoğlu adlı bir akrabanın varlığı bilinmektedir.
Halen Hüseyinhoca köyündeki Boşnaklar akrabası 8 hane olup, hane sahibi adları şöyledir.

1. Ahmet Erdemir
2. Bilal Erdemir
3. Celal Erdemir
4. Eyüp Erdemir
5. Muhammet Erdemir
6. Muhittin (Muydin) Erdemir
7. Şaban Erdemir
8. Yusuf Erdemir

 
-Rizenin Pazar İlçesine Bağlı Alçılı köyünde de Boşnakoğullarına rastlanmış ve muhtemelen Laz kültürünü benimseyerek benliklerini yitirmişlerdir.
 

RİZE ÇAYELİ BOŞNAKLARINDAN Boşnakoğlu Hamit, Mehmet ve Osman
 
Mapavri/Çayeli’nin Latum/Madenli köyünden olan Hamit ve Mehmet Osman’ın oğludurlar. Yanlarında ortak olarak çalıştırdıkları yeğenleri Osman ise biraderleri Hasan’ın çocuğudur. Yirmi beş yıl süreyle Rusya’nın Sohum şehrinde fırıncılık zanaatıyla meşgul olmuşlar Osmanlı Devleti’nin seferberlik ilan etmesi üzerine memleketine dönmüşlerdir. Daha sonra ise Rusya’nın aldığı bir karar üzerine Sohum şehrindeki ticaretgâhlarına el konulması üzerine Rusya’daki zararlarının karşılığı olarak 1.016 liranın Rusya Devleti’nden karşılanması için R. 16 Teşrinisani 1331/M. 29 Kasım 1915 tarihinde Lazistan Sancağı Mutasarrıflığına dilekçe vermişlerdir. Verilen dilekçede ileri sürülen iddialar kurulan bir komisyon aracılığıyla araştırılmıştır. Araştırmayı yapanlar arasında köyün muhtarı, imamı ile üç aza bulunmaktadır. Aşoğlu İshak, Kazancıoğlu Ali ve karyeden Mollaibrahimoğlu İbrahim bu azalardandır396. Dilekçe daha sonra mutasarrıflık biriminden Dâhiliye Nezaretine gönderilmiştir. Dilekçe burada görüşüldükten sonra Hariciye Nezaretine R. 15 Kanunievvel 1331/M. 28 Aralık 1915 tarih ve 4449/1443 numarayla bir tezkere ile iletilmiştir. Tezkere Hariciye Nezaretinde istişare edilerek üzerine R. 6 Mart 1332/M. 19 Mart 1916 tarihinde 37014 numaralı derkenar yazılmıştır. Daha sonra tezkere R. 8 Mayıs 1332/M. 21 Mayıs 1916 tarihinde 1. kalemde bulunan hususi defterin 58. sayfasına kaydedilmiştir
 
 
 
KAYNAKLAR
-https://islamansiklopedisi.org.tr/rize
-FACEBOOK ŞEVKET KOÇ HESABI
-https://nisanyanmap.com/?y=&t=Pazar&u=1&ua=0
-https://acikerisim.nevsehir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.11787/7726/Dspace%20i%C3%A7in%20kitap%20b%C3%BCt%C3%BCn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 
HAZIRLAYAN : ŞEVKET KOÇ

YORUM YAP