Kruşevo'da Yaşayan Sülaleler (2018-2019) » Boşnak HaberBoşnak Haber

8 Aralık 2023 - 21:59

Kruşevo’da Yaşayan Sülaleler (2018-2019)

Kruşevo’da Yaşayan Sülaleler (2018-2019)
Son Güncelleme :

06 Eylül 2022 - 14:37

Kruşevo - Vikipedi

Prezimena u Kruševu

Piše: Admir Idrizi

U spisku Džematskog odbora u Kruševu za 2018. i 2019. godinu upisane su 193 porodice.Prosek stanovništva je oko 900 stanovnika, ± 20, svake godine. Veliki broj njih ne boravi stalno u Kruševu.

Trenutna prezimena u Kruševu su: Abidini, Aginski, Bećirler, Behljulji, Bero, Brenoli, Dauti, Dute, Dželjo, Đajko, Haruni, Hasani, Hodža, Idrizi, Ilijazi, Imerović, Isljami, Kačar (Gaziu), Koska, Kuši, Mustafa, Nedžipi, Omeri, Omerović, Osmani, Ramadani, Reka, Seferi, Sejrani, Sopi, Šerifi, Toro.

Rodovi u Kruševu
Abidinovci, Aginski, Aljabakovci, Berovci, Burinci, Čaljani, Durovci, Dutevci, Džajkovci, Dželjkovci, Dželjo, Gajtanarovci, Kajrakovci, Kendovci, Ljupani, Prcanovci, Rogačinci, Rustanovci, Saljiovci, Sopi, Topoljci, Torovci (Šarovci), Žaguljinci.

Početkom XX vijeka veliki broj rodova se potpuno iselili iz Kruševa za Tursku. O njima je ostala samo uspomena u imenima mahala ili u imenima nekih mesta. Neki od rodova su: Burinci, Kajrakovci, Mučin, Rogačinci, Rustanovci, Žaguljinci.

Mahale u Kruševu
Dovno maalo, Dof, Džajkovci, Gorno maalo, Kajrakovci, Orešečko maalo, Rogačinci, Stredno maalo, Uglješevci.
U nastavku sledi kratak prikaz prezimena sa podacima iz Domovnice kao i trenutno stanje sa nosiocima domaćinstava koje je zatečeno u spisku Džematskog Odbora Kruševo za 2018/2019. godinu.

ABIDINI
Podaci: Abidin, žena Zejnepa (1860). Njihova deca: Ćazim (1890), Hasan (1893), Salim (1907).
Prezime između dva svetska rata Jusufović.
Trenutno: Abdula, Alidemir, Esat, Ferit, Ganija, Hasan, Ismailj, Nuridin, Rešat, Sabahudin,
Šanija, Šefket, Usen.
AGINSKI – HARUNI
Podaci: Mehmed (1861), sin Harunov. Mehmedova žena Ćamilja (1878). Njihova deca:
Sejfidin, Skender.
Prezime između dva svetska rata: Harunović.
2019. godina: Ramadan, Nezafet
BEĆIRLER
Podaci: Fetiš, njegova žena Lejla. Njihova deca: Sahtijar, Beair, Sejran, Džemilja (Bejljuljica),
Safeta (Feimica). Iz Globočice.
Trenutno: Bean, Sahtijar.
BEHLJULJI – ILIJAZI
Podaci: Behljulj, njegova deca Hebilj, Harun i Ilijaz.
Hebiljove deca: Sagira, Seija, Seljfa, Ramiza.
Harunove deca: Deir, Čemal, Begza, Čemal.
Ilijazove deca: Behljulj, Abdiraman, Iljmija, Hadžira.
Prezime između dva svetska rata: Ilijazović
Trenutno: Behljulj, Ćemal, Eštref, Harun, Murselj, Ramadan, Vait.

BERO
Podaci: Ali sin Bektešov (1905), njegova majka Merjem (1861). Žena Hasiba (1912). Njihova
deca: Zehra, Ramadan, Šefik, Jahja, Musa.
Trenutno: Alija, Bajram, Džemaludin, Emrula, Nezir, Raif, Šantir, Tefik.
BRENOLI
Podaci: Fejzo sin Hajrulin (1865) rođen u selo Čalje, Albanija. Druga žena Hafiza (Fulja).
Njihova deca: Osman, Murat, Zarifa, Dželjadin, Dževahira, Kadira.
Prezime između dva svetska rata: Muratović
Trenutno: Alija, Behadin, Emrija, Fejzo, Hajradin, Hajrulah, Husmen, Irfan, Ljiman, Muhedin,
Nasuf, Nehat, Rahim, Rustem, Vebija, Zejno, Zuljfija.
DAUTI – SEFERI – OMEROVIĆ
Podaci: Žena Saliova (Rahima) donela je Osmana iz prethodnog braka (ZliPotok).
Trenutno Dauti: Džuljser, Jakup, Mehmed, Naser
Otac Sali (1881), prva žena iz Topoljana, sin: Isljam (majka iz Topoljana), druga žena Rahim
(1894) iz Zli Potoka: Arif, Ejup, Jonuz, Aljiriza.
Trenutno Seferi: Aljidin, Behair, Džavit, Enez, Fetiš, Hajradin, Haljilj, Hatidža (Sefer),
Ibrahim, Ismet, Mersit, Miljazim, Nazif, Nedžmidin, Nusret, Raim, Ramadan, Raman, Ramiz,
Redžep, Rešat, Salji, Seljvidin, Urmet, Vejdin, Zaim, Zićrija.
Podaci: Omer sin Seferov (1891), njegova žena Emina (1899). Njihova deca: Đulejna
(Đuljsima), Jahja (1931), Jahjina žena Kajfera.
Prezime između dva svetska rata: Arifović
Trenutno Omerović: Džimšit

DUTE
Podaci: Jahja (1910), otac Šaćir (1872) i majka Đulja (Mustafa, 1876). Jahjina I žena Nailja
(1913) i II žena Hanifa (Brod, 1924). Njihova deca: Džuljiza, Šaćir, Bahta, Kadrija, Hava, Rašit.
Prezime između dva svetska rata: Jahjević.
Trenutno: Kadrija, Rašit, Šaćir.
DŽELJO
Podaci: Poreklo iz Restelice. Šefit otac Rušitov.
Trenutno: Muhamed, Zija.
ĐAJKO – HODŽA
Podaci: Mazlamovci
Mazlam sin Idrizov (1878), njegova žena Mimina (1888). Njihova deca: Bajram, Osman, Feriz,
Bahrija, Fehim, Hava, Fatma.
Prezime između dva svetska rata: Osmanović
Trenutno: Arif, Bahtijar, Fehim, Idris, Omer Đ. Refik, Servet, Šefket, Šukrija, Uzair.
——
HODŽA
Podaci: Aliman (1898), sin Mustafin. Brat Muharem i sestra Hanifa (Bilalica).
Njegova žena Hamida (1896). Bila je udata za Ilijaza, familija Hadžijinci (Isljami). Njihova
deca: pastorak Nešad, Binazija, Abas, Bećir, Nijazim.
Prezime između dva svetska rata: Abazović.
Podaci: Muharem (1884), sin Mustafin. Njegova žena Mahmudija (1906). Njihova deca: Džulja,
Makbula, Seljfa, Hurija, Mustafa, Hadžira, Ruvejda, Suljba.
Prezime između dva svetska rata: Abazović.
Trenutno: Ergin, Ferhat, Muamer, Muharem, Pajazit, Sadik.

IDRIZI – OMERI
Podaci: Omer (1885), sin Idrizov. Omerova braća: Ishak i Velija, i sestra Zejnepa. Omerova
žena Rahima (1881). Njihova deca: Mehdija, Hava, Galip, Idris, Ishak, Hebip, Zejnepa, Lejza.
Prezime između dva svetska rata: Omerović.
Trenutno: Arif, Čemal O. Misim, Nijazim, Sadik, Tahir.

IMEROVIĆ – NEDŽIPI
Podaci: Otac Nedžip. Nedžipove sestre Harunica(Humiša) i Aljojca (Nesiba). Nedžipova deca:
Imer, Jakup, Pazo, Jamin.
Prezime između dva svetska rata: Eminović
Trenutno: Arif, Jamin, Nedžip, Sead

ISLJAMI
Podaci: Ahmed (1909). sin Isljamov. Isljamove braća: Kamber hadžija i Ilijaz.
Majka Suda (1874). Njegova žena Džulja. Ahmedova deca: Zićir, Altana, Šaban, Bešir.
Prezime između dva svetska rata: Šabanović.
Trenutno: Dževahir, Faridin, Isljam, Rahim.

KAČAR – GAZIU
Podaci: Eštref (1902), sin Arifov. Žena Hurija (Koklje, Zli Potok), II žena Nadžija (Žur).
Njihova deca: I žena: Ibrahim, Idris, Azbija, Humiša, Šahin. II žena Pajazit, Rahman, Mehmed,
Hava, Arifka, Bahta.
Prezime između dva svetska rata: Ibrahimović, a do pre odlaska u Tursku Gaziu.
Trenutno: Murat

KOSKA
Podaci: Majka Seljfa Muaremoska. Sestra Kimeta, Zećaveta.
Trenutno: Jasmidin

KUŠI
Podaci: Otac Sulejman, majka Mahmudija (ćerka Dželjadinova Sejrani). Poreklo iz Restelice.
Trenutno: Arif, Safet

MUSTAFA

Poreklo: Ali (1901), sin Hamzin. Njegova žena Nesiba (1901). Njihova deca: Nuridin, Arza,
Vejselj, Sulejman, Ragip.
Mustafa (1887), sin Hamzin. Njegova žena Sagira (1889). Njihova deca: Kasem, Ismailj, Hafiza,
Đuljiza, Husein.
Izet (1895), sin Hamzin. Njegova žena Ćamilja (Šištevec, 1896). Njihova deca: Refija, Sejfidin,
Bećir, Abdilj.
Prezime između dva svetska rata: Mustafović.
Trenutno: Adel, Aljiman (Ragip), Ćamilj, Ćamilja, Ćerim, Dželjadin, Gafur, Hadžira (Vejselj),
Hamzo, Havzija, Hazer, Jonus, Kamber, Kurdali, Mefailj, Merđan, Muharem, Mustafa,
Ramadan, Sehadin.

OSMANI
Podaci: Šerif (1864), sin Osmanov.Njegova žena Safija (1883). Njegova deca: Hazir, Rifat,
Zejnepa, Rahima.
Prezime između dva svetska rata: Velijević.
Trenutno: Alija, Arif, Aslan, Aziz, Denis, Edvin, Erol, Jusuf, Seljman, Šerif, Šezuret.

RAMADANI
Podaci: Ahmed (1885) Topoljane, Albanija, njegova žena Kadira (1889) Nimča, Albanija.
Njihova deca: Abas, Džafer, Seljfa, Nailja, Ganija
Prezime između dva svetska rata: Ramadanović
Trenutno: Bajram, Ramadan, Sali, Vehap.

SEJRANI
Poreklo: Dželjadin iz Topoljana, Albanija. Njegova deca: Sejran, Hamdija, Iljmija, Ramiza,
Hatidža (Deiricia), Mahmudija, Džemilja (Rizojca).
Prezime između dva svetska rata: Sejranović
Trenutno: Amir, Alija, Dželjadin, Sedat.

SOPI
Podaci: Biljal (1902), sin Ismailjov. Njegova žena Hanifa (1907). Njihova deca: Sanija, Medžid,
Malić.
Prezime između dva svetska rata: Hasanović
Trenutno: Azem, Ismailj, Saljajdin.

ŠERIFI
Podaci: Biljo, Zićir, Nazif, Abas (Abulje), Ruva, braća i sestre.
Prezime između dva svetska rata: Abazović.
Trenutno: Džuljbehar, Esma, Misim, Murat, Ramadan, Sead, Seljim, Šaban, Veis, Zićir.

TORO – ŠERIFI
Podaci: Otac Šerif, deca Daljif, Zejbek, Izet, Sulejman i Nevzat.
Dalif (1893), sin Šerifov njegova žena Rabiša. Njihova deca: Medina, Liha, Ramiza, Rabija
(Ferizica), Sejfulah, Mehmed, Seljfa (Maljićica).
Izet (1890), sin Šerifov njegova žena Hurija. Njihova deca: Velija, Jonus, Razija, Hakik, Ajša.
Sulejman (1881) sin Šerifov. Njegova žena Elfida (1886). Njihova deca: Feriza, Hazira, Ramiza.
Otselili za Tursku.
Prezime između dva svetska rata: Sulejmanović
Trenutno: Abdula, Abduljvehap, Abilj, Daljif, Enver Š. Halim, Mehmed, Mirsad, Mubedin,
Nazifa (Šehadin), Nedžat Š. Nevzat, Redžep, Samidin, Vait.
Početkom XX vijeka veliki broj rodova su se potpuno iselili iz Kruševa za Tursku. O njima je
ostala samo uspomena u imenima mahala ili u imenima nekih mesta. Neki od rodova su: Burinci,
Kajrakovci, Mučin, Rogačinci, Rustanovci, Žaguljinci.

KAJRAKOVCI
Ekrem (1907), od oca Tahira (1872) i majke Ibiše (Emini, 1875)
I žena Džulja ćerkaVajda (Jonuzica). II žena Rabija (Biljoska).

REDŽEPI
Podaci: Ahmed (1879), sin Redžepov iz Topoljana. Njegova žena Arza (1888). Njihova deca:
Bekteš, Eštref, Džemilja, Hasiba (žena Osman Hodža), Ajdin, Jakub, Emina.
Prezime između dva svetska rata: Ahmedović.

SELJIMI
Podaci: Harun (1910) sin Selimov. Njegova žena Arifka (1913). Njihova deca: Nesib, Selim,
Destan, Halit.
Prezime između dva svetska rata: Hašimović

Literatura:
1. Domovnica, II sveska imamata džemata Resteličkog za sela Globočica i Kruševo
2. Rekonstruisana matična knjiga za selo Kruševo
3. Spisak Džematskog Odbora Kruševo, 2018/2019
4. Prezimena i imena rodova u Gori – dr. Sadik Idrizi
5. Onomastika Gore – Alija Džogović, Beograd 1996.godine str.183-184

EN ÇOK KAZANANLAR

EN ÇOK KAYBEDENLER

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

YORUM YAP

DÖVİZ KURU

BIST100
DOLAR
EURO
BITCOIN
ÇEYREK ALTIN
GRAM ALTIN